Điều khoản

Các điều kiện sử dụng
Website này thuộc quyền sở hữu và được vận hành bởi Me lo envuelve para regalo. Bằng việc truy cập hay sử dụng nội dung trên bất kỳ trang nào thuộc website này, bạn bị ràng buộc với Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi. Me lo envuelve para regalo có toàn quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này.

Miễn trừ
Website này và nội dung của nó được cung cấp chỉ nhằm mục đích tiện lợi và cho mục đích thông tin chung. Me lo envuelve para regalo không đại diện hay bảo đảm bất kỳ hình thức nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của nội dung hoặc bất kỳ phần nào của nó. Me lo envuelve para regalo không có nghĩa vụ phải cập nhật hoặc sửa bất kỳ lỗi nào trong thông tin sau ngày công bố.

Me lo envuelve para regalo không đại diện hay bảo đảm, cụ thể như sau:

(a) Việc truy cập vào bất kỳ nội dung nào trên website này, hoặc toàn bộ website này, sẽ được cung cấp không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, vi rút hoặc các mã, tác nhân, chương trình hoặc macro khác độc hại, phá hoại hoặc gây hỏng hóc.
(a) Mọi thông tin liên lạc qua website này mà bạn có thể gửi đến Me lo envuelve para regalo hoặc Me lo envuelve para regalo có thể gửi cho bạn sẽ được nhận hoặc nội dung đó sẽ giữ bí mật, an toàn hoặc không sửa đổi.
Thông tin và tài liệu có trong hoặc truy cập thông qua website này được cung cấp trên cơ sở “như hiện tại” và “sẵn có” và có tính chất chung mà chưa được xác minh, xem xét hoặc đánh giá bởi bất kỳ thành viên nào của Me lo envuelve para regalo liên quan đến thực hiện bất kỳ quyết định đầu tư, kinh doanh, tài chính hoặc thương mại cụ thể nào.

Đăng ký bảo hiểm qua website
Trừ khi được nói rõ ràng, bất kỳ đơn đăng ký bảo hiểm hợp lệ nào được thực hiện thông qua website này sẽ không có hiệu lực cho đến khi đơn được chấp thuận và chấp nhận bởi Me lo envuelve para regalo bằng văn bản. Đơn bảo hiểm khi được chấp nhận bởi Me lo envuelve para regalo sẽ là một phần của và được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện có trong chính sách bảo hiểm mà Me lo envuelve para regalo sẽ phát hành cho bạn.

Giới hạn trách nhiệm
Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng Me lo envuelve para regalo, các giám đốc, cán bộ, nhân viên của Me lo envuelve para regalo và các công ty liên quan các công ty liên kết và các công ty con của Me lo envuelve para regalo, và các giám đốc và nhân viên của các công ty này sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên bị thiệt hại, mất mát, chi phí, hoặc bất kỳ hình thức bồi thường nào khác. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả, mất mát lợi nhuận hoặc mất mát cơ hội phát sinh liên quan đến việc sử dụng website từ phía bạn, hoặc dựa vào bất kỳ thông tin, tài liệu hoặc dịch vụ trực tuyến nào được cung cấp tại website này.

Các website liên kết
Website này có thể được liên kết với các website khác mà không được vận hành hoặc kiểm soát bởi hay liên quan đến Me lo envuelve para regalo. Me lo envuelve para regalo không chịu trách nhiệm về nội dung trên các website này. Liên kết được cung cấp trong website này cho các website khác cũng không có nghĩa là hay ngụ ý rằng Me lo envuelve para regalo chấp thuận hoặc chứng thực các website hoặc nội dung đó.

Bản quyền
Bản quyền trong toàn bộ và mọi phần của trang này thuộc về hoặc được cấp phép cho Me lo envuelve para regalo, trừ khi có chỉ dẫn khác, và không được sử dụng, bán, cấp phép, sao chép toàn bộ hoặc một phần dưới bất kỳ hình thức hoặc mẫu nào trong hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào cho bất kỳ người nào mà không có sự đồng ý trước của Me lo envuelve para regalo. Me lo envuelve para regalo là chủ sở hữu và có quyền sử dụng tất cả các nhãn hiệu, cho dù nhãn hiệu dịch vụ, thương hiệu hoặc biểu tượng được tìm thấy trong website này. Bạn không thể sử dụng những nhãn hiệu và biểu tượng này. Bất kỳ hình ảnh nào được hiển thị trên website này thuộc về hoặc được hiển thị bởi Me lo envuelve para regalo với sự cho phép của chủ sở hữu của những hình ảnh này. Bạn không thể sử dụng bất kỳ hình ảnh này.