Chính sách bảo mật

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân
Me lo envuelve para regalo (“Me lo envuelve para regalo”, “chúng tôi”) cam kết tuân thủ Các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Chúng tôi đưa ra Chính sách Bảo mật của để đảm bảo với bạn về cam kết của chúng tôi.

Chính sách Bảo mật & Cookie
Me lo envuelve para regalo tiếp nhận và tôn trọng một cách nghiêm ngặt quyền bảo mật thông tin của bạn. Để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được an toàn, chúng tôi sẽ liên lạc và thực thi nguyên tắc an toàn và bảo mật của chúng tôi theo các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam

Chúng tôi sử dụng các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn chống lại sự mất mát, trộm cắp, lạm dụng, cũng như chống lại việc truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý hoặc các rủi ro tương tự.

Me lo envuelve para regalo thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn chỉ cho các mục đích đã được thông báo tới bạn để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ mà Me lo envuelve para regalo mang đến cho bạn. Về vấn đề này, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các đối tác kinh doanh, các cộng sự và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khi cần thiết, và trên cơ sở cần phải biết.

Chúng tôi sẽ yêu cầu các bên này bảo vệ dữ liệu cá nhân họ có thể nhận được từ chúng tôi theo cách phù hợp với Chính sách này. Chúng tôi không cho phép họ sử dụng dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi sẽ không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào vì bất kỳ lý do nào.

Là thành viên của một Tập đoàn bảo hiểm toàn cầu, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các công ty liên quan hoặc các công ty liên kết trong Tập đoàn Bảo hiểm MS&AD, bao gồm nhưng không giới hạn đối với Công ty quản lý vùng của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng việc tiết lộ như vậy sẽ chỉ được thực hiện khi cần thiết và sẽ phù hợp với Chính sách này.

Khi thu thập thông tin cá nhân của bạn, Me lo envuelve para regalo không cần sự đồng ý trước của bạn khi thông tin cá nhân của bạn đã công bố công khai trên website này, hoặc nhằm phục vụ việc ký kết, thực hiện giao dịch về mua bán, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ của Me lo envuelve para regalo.
Những thông tin cá nhân của bạn sẽ được cung cấp cho mục đích pháp lý mà không cần có sự đồng ý của bạn trong trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật để phát hiện, xử lý, hoặc ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian không còn cần thiết cho mục đích kinh doanh hoặc pháp lý.